تحلیل‌ها

اسلاید بار اصلیتحلیل‌هاتحلیل‌های سیاسی

رژۀ بازگشت ترامپ به قدرت، با شکست رو به رو شد، اما چالش واقعی در عرصۀ بین‌المللی، در انتظار چپ‌هاست.

مارتین کتل– گاردین ترجمۀ حیدر سهیلی اصفهانی  انتخابات میان دوره ای ایالات متحده کمی اوضاع را آرام کرده است، اما

Read More
اسلاید بار اصلیتحلیل‌هاتحلیل‌های سیاسی

عرب‌های خشمگین: ایران جنگ اطلاعاتی را وانهاده است!

اسعد ابوخلیل، استاد دانشگاهِ ایالتی کالیفرنیا ترجمۀ حیدر سهیلی اصفهانی منبع: کونسورتیوم نیوز  اسعد ابوخلیل استاد لبنانی-آمریکایی علوم سیاسی در

Read More
اسلاید بار اصلیتحلیل‌هاتحلیل‌های سیاسیگفتگو

باید بنشینیم و بدون مداخلۀ خارجی، رو در رو  با ایرانی‌ها گفتگو کنیم

گفتگوی اختصاصی امیر قطر با نشریۀ فرانسوی لوپوئن: منبع: نشریۀ فرانسوی لوپوئن- ترجمۀ حیدر سهیلی اصفهانی نشریۀ فرانسویِ لوپوئن، گفتگویی

Read More
اسلاید بار اصلیتحلیل‌هاتحلیل‌های سیاسی

ایران گروگان بحران اوکراین | روسیه برای امضای توافق هسته‌ای، برای غرب شرط و شروط می‌گذارد.

ماریانا بلنکایا، روزنامۀ روسی کومرسانت | ترجمۀ حیدر سهیلی اصفهانی، سهیل رسانه بحران اوکراین تأثیر غیرمنتظره‌ای بر چشم انداز احیای

Read More