ادب و هنراسلاید بار اصلیشعر

در میان جریان

نشسته‌ام در میان رود

در میان حقیقتی برآمده از سکون

جریان را حس می‌کنم

سایشی به سرعت حرکت

بارشی به زلالی آرزو

چشم‌اندازی به دوردستی امید

صخره‌ام!

صخره‌ای

دور از انبوه صخره‌ها

که بر قله‌ای از غرور

به فرودستی من می‌نگرند

***

گرداب

روی دیگری

از حقیقت حرکت است

و من نشسته در میان آن

به کلافی در هم تنیده

می‌اندیشم

به ایستادن در میان شتاب

به شتاب پیرامون نقطۀ پرگار

***

صخره‌ام

نه از جنس ایستادن مطلق

و نه مأنوس با حرکت

نه از جنس کوه

نه از جنس رود

به چیزی می‌اندیشم

به انزوا در جریان

به تنهایی در فرایند

به فلسفه‌ای که از بطن آن

زاده شده‌ام!

***

۲۴ دی ماه ۱۳۹۴

حیدر سهیلی اصفهانی (صخره)

شهرک