ادب و هنراسلاید بار اصلیشعر

سیاست زدگی..!

حیدر سهیلی اصفهانی (صخره)

آدمی را سگ بگیرد، جو نگیرد ای خدا!

چون شده است رسم سیاست‌زدگی

کاش چفت و قفل بندد این زبانش، بی‌صدا

تا شود رسمی برای اعتلای زندگی

بنده است او و نمی‌داند که بنده مانده است

او چه داند فرق عشق و بندگی؟

هر صباحی، شاه و آقایی برایش می‌تنند

داند او مانده است در این بیهودگی؟

آدم ابله مگر دسته هونگ مطبخی

که به دنگ دیگران می‌دنگی و با سادگی؟