ادب و هنراسلاید بار اصلیترجمۀ اشعار غیر فارسی

تاریخ یک عشق

Guadalupe Pineda: Historia De Un Amor

شاعر: کارلوس إله تا آلمارانه Carlos Eleta Almarán

ملیت: پاناما

ترجمۀ حیدر سهیلی اصفهانی

داستان یک عشق- Guadalupe Pineda – Historia De Un Amor

Ya no estas mas a mi lado corazon,

تو دیگر در کنار من دیگر نیستی، دلکم

Y en el alma solo tengo soledad,

در عمق روحم، جز تنهایی نیست

Y si ya no puedo verte,

و اگر قرار بود که دیگر ترا هیچ گاه نبینم

Porque dios mi hizo quererte,

چرا پروردگار مقدر کرد که عاشقت شوم

Para hacerme sufrir mas.

تا بیشتر رنج بکشم

Siempre fuiste la razon de mi existir,

همیشه تو تنها انگیزۀ حیاتم بودی

Adorarte para mi fue religion,

دوست داشتنت، دین و آیین من بود

En tus brazos encontraba,

درآغوش تو بود که من می‌یافتم

El amor que me brindabas,

عشقی را که به من عرضه کرد

El calor de tu pasion.

گرمای اشتیاقت را

Es la historia de un amor

این تاریخ یک عشق است

Como no hay otro igual

عشقی بی‌همانند

Que me hizo comprender

که مرا واداشت، بفهمم

Todo el bien, todo el mal

همۀ خوبی‌ها را، همۀ بدی‌ها را

Que le dio luz a mi vida

و زندگیم را ساخت

Apagandola despues

پس از تو همه چیز خاموش شد

Ay! que vida tan obscura

وای چه شب تاری

Sin tu amor no vivire

بدون عشق تو زندگی بی‌معنی است

Ya no estas mas a mi lado corazon

تو دیگر در کنارم نیستی دلکم

Y en el alma solo tengo soledad

در عمق روحم، جز تنهایی نیست

Y si ya no puedo verte

و اگر قرار بود که دیگر ترا هیچ گاه نبینم

Porque dios mi hizo quererte

چرا پروردگار مقدر کرد که عاشقت شوم

Para hacerme sufrir mas

تا بیشتر رنج بکشم

Es la historia de un amor

این داستان یک عشق است

Como no hay otro igual

عشقی بی‌همانند

Que me hizo…

عشقی که من ساختم…