اسلاید بار اصلیتحلیل‌های سیاسی

وال استریت ژورنال: ایرلند، کلید طرح جدید برگزیت

سهیل رسانه | وال استریت ژورنال | جانسون داگلاس

در گزارش جانسون داگلاس و پل هاینون برای روزنامۀ آمریکایی وال استریت ژورنال، تنها برگ بازیِ بوریس جانسون، بهر از سرگیری مذاکرات برگزیت، گفتگو بر سر ایست بازرسی اتحادیۀ اروپا در ایرلند است.

به نوشتۀ این روزنامه، نخست وزیر انگلستان امیدوار است که اتحادیۀ اروپا و نیز ایرلند را متقاعد کند که از ایجاد ایست بازرسی بر سر مرزهای دو ایرلند جنوبی و شمالی خودداری کنند و در عوض خود را برای مذاکرات بر سر چند و چون تعرفه‌های گمرکی میان انگلستان و اتحادیه آماده کنند.

همین مذاکره، مدت زمانی را در اختیار بوریس جانسون خواهد نهاد تا راه‌حل بهتری برای خروج از برگزیت ارائه دهد. طرحی که احتمالا با مخالفت اتحادیه و ایرلند رو به رو خواهد شد.

جانسون، وعده داده است که در صورت رد این مذاکره و احداث ایست بازرسی در ایرلند، او سر موعد مقرر، از اتحادیه بیرون خواهد رفت. خواه با توافق و خواه بی‌توافق!

برای ایرلند، نحوۀ خروج انگلستان بسیار اهمیت دارد، چون تاثیر مستقیمی بر اقتصاد فرتوت این جزیره خواهد داشت.